Embed

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMAK VE FAZİLETLERİ..

 

  İçerisinde bulunduğumuz, Zilhicce ayı; kameri ayların onikincisi ve senenin son ayıdır. Haram aylardan ve dolayısıyla hürmete lâyık aylardan biridir.

Haram aylar; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb

  Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için “eşhuru hurum” ( haram aylar) diye de adlandırılmıştır. Cahiliye devrinde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Bu dört ayda savaşmak Kur’an da Ayetle yasaklanmıştır.

TEVBE SÜRESİ AYET: 36

  “ Doğrusu ayların sayısı; gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on iki aydır. Bunlardan dördü haram olanlardır. İşte doğru din budur. O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl toplu olarak savaşıyorlarsa, siz de onlarla toplu olarak savaşın. Ve bilin ki; muhakkak Allah, muttakilerle beraberdir.”

  Zilhicce ayı, içerisinde birçok hikmetli olayları barındıran, çok önemli bir aydır. Hac ibadetinin yapıldığı ve Müslümanların affü mağfiret edildiği mübarek bir aydır. Haccedenler, zilhiccenin dokuzunda Arafat’ta ihrama bürünüp adeta mahşeri yaşamaktadırlar. Arafat,  Hazreti Âdem’den bu yana bütün Enbiyanın, Evliyanın ve bütün Hüccacın istisnasız ziyaret ettiği,” Hac Arafat’tır” buyrulan, dualarının geri çevrilmeyeceği “mekânı mahsus ve zamanı mahsus”(özel bir yer ve özel bir zaman) bir yerdir. Zilhicce bu kutlu olayı içerisinde barındıran bir aydır.

Peygamberimiz, adeta insanlığa hayat rehberi niteliği arz eden ;

  “Müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler, Allah'ın kitabı Kur'an ve O'nun Peygamberinin sünnetidir.”

  Hitabını içeren veda hutbesini, veda haccında 124 bin Müslüman’ın şahsında bütün insanlığa yine zilhicce ayının dokuzunda, Cuma günü Arafat’ta vermiştir. Zilhicce ayı Allah yolunda canların kurban edildiği, (Zilhiccenin 10’u) Kurban Bayramını da içinde barındırmıştır.

  Bu kadar mübarek olayların cereyan ettiği bu ayda biz Muhammed ümmetine ikramlardan nasiptar olmamız için oruç teklif edilmiştir. Bu ay içerisinde ilk 9 gün tutulacak oruç çok faziletlidir. Gücü ve sağlığı yerinde olanlar, kurban bayramına kadar yani Arefe günü dâhil    oruç tutmalıdır.

  Oruç tutmayı sadece Ramazan ayına mahsus bırakmayıp, böyle önemli günleri fırsat bilip, oruç tutarak, namaz kılarak, Kur’an okuyarak, zikir ederek, velhasıl; ibadetlerimizi artırarak, kendimize ahiret azığı hazırlamalıyız.

Kur'ân-ı Kerim'de Fecr sûresi Ayet : 2’de ;

  "Ve on geceye yemin olsun." ifadesinde kastedilen on gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem'in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.

  Kamer’î aylarin on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın 1'inden 10'una kadar olan zaman dilimi "leyali-i aşere", yani on mübarek gecedir. 10'uncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür.

  Ulu Allah (c.c ) Kuran-ı Kerim-de bugünlere yemin etmiştir. Çünkü varlıklı müminler bu günlerde Kabe’yi ziyaret ederek Allah’a karşı hac borçlarını yerine getirirler.

  Allah (c.c ) katında makbul olan hac ibadeti bir ömür boyunca işlenilen ufak tefek günahların affına sebep olduğu için diğer iyi amellerden üstündür.

Peygamber Efendimiz (s.a.v ) buyuruyorki :

Şüphesiz ki Allah (c.c ) yılın şu üç on gününü diğer günlerden üstün kılmıştır ;

1-) Ramazan ayının son on günü

     Çünkü bu günleri rahmet ve bereketiyle kadir gecesi seçkinleştirmektedir.

2-) Muharrem ayının ilk on günü

     Çünkü Muharremin on’uncu günü, Aşure günüdür.

3-) Zilhicce ayının ilk on günü

     Çünkü hac ve diğer ibadetler bu günlerde eda edilir. Arefe günü ve Kurban bayramı bu onun içindedir.Ayrıca kurban da bu zamanda kesilir.

Peygamberimiz (s.a.v ) şöyle buyuruyor ;

  Zilhiccenin ilk on gününde ulu Allah bütün meleklerini toplayarak onlara şöyle seslenir ;

  “Ey Meleklerim !...Hac borcunu yerine getirmek için en uzak İslam ülkelerinden akın ederek, yakıcı sıcağın altında ve toz toprak içinde perişan bir şekilde buraya toplanan şu kullarıma bakın .Burada toplanan bu hacı adayları haccın siyasi, iktisadi ve ictima’i sayısız faydalarından yararlanmak üzere halkalanmışlardır.

“Ey Meleklerim ! Şahit olun ki ben o kullarımı bağışladım.”

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

  Allâh (c.c) katında en seçkin ve en değerli ameller, Zilhiccenin ilk on gününde işlenen iyi amellerdir. Hazır bulunan sahabeler sordular;

“Ey Allahın Rasûlü ! Bu günler Allah (c.c) yolunda savaş etmekten de mi değerlidir ?”

Hz. Peygamber (s.a.v) de;

“Evet, Allah (c.c) yolunda savaş etmekten de değerlidir. Fakat canı ve malı ile savaşa çıkıp da savaş meydanlarında şehit olmak müstesna” diye cevap verdi.

Süfyan Sevri diyorki ;

Zilhicce ayının bir gecesi Basra’da İslam mezarlığını ziyarete gitmiştim, kabir arasında dolaşırken bir erkek ölünün mezarında pırıl pırıl parıldayan bir ışık gördüm.

“Bu aydınlık ışık nedir ?” diye düşünüp dururken gür bir ses duydum.

Sesin sahibi şöyle diyordu ;

- Ey Süfyan !... Ne düşünüp duruyorsun ? Zilhicce ayının ilk on gününü oruç tutarak geçir ki ölünce sende böyle pırıl pırıl parıldayan bir ışığa kavuşasın.”

Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki:

Bu on günden bir gün dahi oruç tutan kişi, sanki geri kalan senenin tümünde Allâh-u Teâlâ’ya ibadet etmiş gibi olur.

Büyük İslam alimlerin’den biri diyor ki;
Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutan bir kimseye Allâh (c.c) bu 10 nimeti bahşeder: 
1- Ömrüne bereket verir. 
2- Mal ve servetini arttırır. 
3- Ailesini ve çoluk çocuğunu korur. 
4- Kötülüklerini örter (affeder). 
5- Sevap ve iyiliklerini kat kat arttırır. 
6- Son nefeste canını kolayca alır.
7- Kabrini aydınlığa kavuşturur.
8- Amel terazisinde iyiliklerinin ağır basmasını sağlar. 
9- Cehennem çukurlarına düşmekten kurtarır. 
10-Cennetteki derecelerini yükseltir.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: 
Allâh katında en değerli ibadet, Zilhicce'nin ilk 10 günü yapılan ibadetlerdir. Bu günlerin her birinde tutulan oruçlar bir yıllık oruca, her gecesinde yapılan ibadetler de KADIR GECESI işlenen ibadetlere denktir.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

Allâh katında en sevimli (en değerli) amel, Zilhicce ayının ilk on günü yapılan iyi amellerdir. Sahabelerden biri Hz. Peygamber (s.a.v)’e sorar: “ Ey Allah (c.c)’ın  elçisi ! Ramazanda yapılan iyi amellerden de mi? ” O da, “Hayır, Ramazanda yapılan iyi ameller daha değerlidir. Fakat Zilhiccenin ilk on gününe de saygı göstermenin büyük sevabı vardır.” diye cevap verir.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

Zilhiccenin her bir gün orucuna karşı, yüz köle azadı, yüz deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada yüz at bağışı sevabı vardır.

Hafsa (r.a) validemizden rivayet edilmiştir:

Rasulûllâh (s.a.v) dört şeyi hiç terk etmezdi:
a) Zilhicce’nin ilk on gününün orucu

b) Aşura orucu

c) Her aydan üç gün orucu

d) Sabahın iki rekât sünneti

Peygamber efendimizin eşlerinden rivayet olunur ki;

"Resulûllâh (aleyhissalatu vesselâm) Zilhicce'den dokuz günle Aşura günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı."(kütübü sitte/3133)

Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki:

Zilhiccenin on gününü oruçla geçirene Allâh-u Teâlâ her bir gün karşılığında bir sene oruç yazar.

                              PEYGAMBERİMİZ (S.A.V ) BUYURUYOR Kİ ;

Zilhicce ayının birinci günü: Allah (c.c) Adem Peygamberin duasını kabul edip affetmiştir. İşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c) ufak-tefek günahlarını affeder.

 Zilhicce ayının ikinci günü: Allah (c.c) Yunus Peygamberin duasını kabul ederek kendisini balığın karnından dışarı çıkarmıştır. Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin, bir yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanır. 

Zilhicce ayının üçüncü günü: Allah (c.c) Zekeriyya Peygamberin duasını kabul etti. Bugün de bir dilekte bulunanların dileğini Allah (c.c) muhakkak yerine getirir. 

Zilhicce ayının dördüncü günü: İsa Peygamberin Doğduğu gündür. Bu günde oruç tutanlardan Allah (c.c) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır. O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır. 

Zilhicce ayının beşinci günü: Musa Peygamberin doğduğu günüdür. Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur. 

Zilhicce ayının altıncı günü: Allah (c.c), sevgili peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)'e hayır kapılarını açar.Bu günde oruç tutanlara Allah (c.c) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyyen azaba uğratmaz.

Zilhicce ayının yedinci günü: Bütün cehennem kapıları kapanır. Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz. Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c) fakirlik yolunun 30 kapısını kapayıp, zenginlik yolunun 30 kapısını açar. 

Zilhicce ayının sekizinci günü: Tevriye günüdür. İbrahim Peygamberin kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyulduğu gündür. Bu günde oruç tutan kimseye Allâh (c.c) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir.

Zilhicce ayının dokuzuncu günü: Arefe günüdür. İbrahim Peygamber’in oğlu İsmail'i kurban kesmesi gerektiğini anladığı gündür. Bu günde oruç tutan kimsenin Allâh (c.c) geçmiş ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder.

 “Dininizi (islamiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım" diyen (Maide sr Ayet:3) Allâh kelamı bugün inmiştir.

Zilhicce ayının onuncu günü: KURBAN BAYRAMI günüdür. Bu günde kurban kesen kimsenin, kurbanın daha ilk kan damlası yere düser, düşmez Allah (c.c) hem kendinin hem de çoluk çocuğunun ufak-tefek tüm günahlarını affeder.

Yine bu günde bir mü'min’in karnını doyuran veya herhangi bir kimseye sadaka veren kimseyi Allah (c.c) kıyamet günü bütün ahiret sıkıntılarından kurtulmuş olarak diriltir. Amel terazisinin sevap kefesi de Uhud Dağı gibi ağır çeker.

Not: Dokuz günü oruçlu geçirip 10. günüde kurbanın eti ile orucu açmak müstehaptır. Ancak kurban eti çok geç gelecekse başka bir şey yemek gerekir, zira bayram günü oruç tutmak haramdır. Bayram günü oruca niyet etmiyoruz sadece kurban etiyle azımızı açmak için bekliyoruz.

                                              TERVİYE ORUCU

Tevriye Zilhiccenin sekizinci günüdür. Arefe gününden bir önceki gündür.

“Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.” [Ramuz]

Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki:

Tevriye (Zilhiccenin sekizinci ) gününün orucu, bir seneye, Arefe gününün orucu ise,iki seneye kefarettir.

Rasulullah (s.a.v) buyuruyor ki:

Tevriye günü orucuna karşı, bin köle azadı, bin deve kurbanı ve Allah yolunda cihada bin at bağışı sevabı vardır.

AREFE GÜNÜ ORUCU

Arefe günü Zilhiccenin dokuzuncu günüdür. Bayram’dan önceki gündür.Bu günde oruç tutmak müstehabdır.Bu günün diğer günlerden üstünlüğü vardır.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

Zilhicce'nin ilk 10 günü içinde bulunan arefe günü  oruç tutan bir kimseye Allah 60 yıl oruç tutmuş gibi sevap yazar. Üstelikte Allah (c.c )   kendisini mutiler safına sokar.

Rasullullah (s.a.v) buyuruyor ki:

 "Arefe günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah'ın rahmetinden ümidim var."(kütübü sitte/ 3135)

“Arefe günü orucu geçen seneyle, gelecek seneye kefarettir.”

“Arefe gününün orucuna karşı, ikibin köle azadı, ikibin deve kurbanı ve Allah yolunda cihada ikibin at bağışı sevabıyla, bir öncesi ve bir sonrası senenin ecri vardır.”

“Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.” [Beyheki]

 “Ulu Allah (c.c) günâhkar kullarını en çok arefe günü Cehennemden azad eder.”

“ Ne güzel gündür Arefe günü. Arefe günü hayır günüdür, rahmet günüdür, bereket günüdür, mağfiret günüdür. Her kim bu günde oruçlu olursa, Arafat’ta vakfeye duranların sevabından ona da hisse verilir.”

“ Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden kurtulur.”

“ Arefe günü besmeleyle birlikte 1000 ihlas okuyanın bütün günahları af edilir ve her duası kabul olunur.”

Şu hususu bilhassa hatırlatmak lazımdır. Arefe yalnız kurban bayramında vardır. Yani zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ramazandaki arefe ramazanın son günüdür. Arefe değildir.

Arefe orucuna şu düşüncelerle niyet edilir ;

“Allahım ! niyet eyledim senin rıza’i şerifin için oruç tutmaya, ism-i Azamın hürmetine, sevgili Peygamberimiz, Rasûlün Hazret’i Muhammed Alehisselatü vesselam hürmetine, sırrı vahdaniyetin hürmetine, bu gün Arafat dağında “ Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk ” nidalarıyla Semayı çınlatan mü’min nidalar hatırına benim adımı da bu bahtiyar kullarının içine dahil eyle. Benimde günahlarımı affeyle ya Rabbi ! ” diye Cenâb-ı Hakka niyaz etmelidir.

Not: Bu anlatılanlar hac vazifesinde olmayanlar içindir. Hac vazifesini yapanlar, eğer Arefe günü oruç tutarlarsa,Arafat’ta vakfe ve dua gibi işlerden zayıf düşerlerse oruç tutmazlar.

Tutarlarsa mekruh olur. Ancak zayıf düşmezlerse iki ibadet arasını cemetmek gibi bir fazilete nail olacakları için, oruç tutabilirler.

Dokuz günün orucunu tutamayan hiç olmazsa bayramdan önce ki iki günü, tevriye ve arefe gününü oruçlu geçirmek gerekir.

Hz. Ebüdderda buyurdu ki: 
Her hafta saç, sakal, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir. İbni Âbidin hazretleri, (Zilhicce ayının ilk on günü, bu sünnetleri geciktirmeli, (Kurban kesecek kimse, Zilhicce ayı girince, saçını ve tırnağını kesmesin) hadis-i şerifi, emir değildir. Bunları, kurban kesinceye kadar geciktirmek müstehaptır. Ama daha fazla geciktirmek ve hele kırk gün uzatmak günah olur) buyurmaktadır. Kurban kesecek kimsenin, Zilhicce ayının ilk gününden, kurban kesinceye kadar, saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmış olmaz.

                                          TEŞRİK TEKBİRLERİ

Zilhicce ayının 9. yani arefe gününde sabah namazının farzının selamından sonra hemen                   “ Teşrik tekbiri ” getirilmeye başlanır. Bu tekbirler bayramın dördüncü gününün ikindi namazının farzından sonra da getirilip sona erer. Böylece 23 vakit Teşrik Tekbirleri selam verir vermez her farzın peşinden söylenir.

Teşrik Tekbirlerini Arefe günü sabah namazının farzından sonra, Kurban bayramının 4. günü ikindi namazının farzından sonrasına kadar getirmek, mükellef olan ( bulûğa eren ) her Müslüman erkek ve kadın üzerine, cemaate, yalnız kılana, imama, şehirliye, köylüye, mukim olana, yolcu olana vaciptir.

Teşrik Tekbirlerini getirmeyi unutan bir kimse aklına geldiği anda hemen getirir.

Teşrik Tekbiri şöyle getirilir ;

 

 

 

“Allâhü ekber, Allâhü ekber. La ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhil’hamd.”

                    TEŞRİK TEKBİRLERİNİN SÖYLENMESİNİN SEBEBİ

Nakledildiğine göre; İbrahim (a.s), İsmail (a.s)’ı emrolunduğu üzere kesmeye kalkışınca, Cebrail (a.s) kurban getirmek üzere yola çıktı. Birinci kat semaya varınca, İbrahim (a.s) acele ederek İsmail (a.s)’ı keserde yetişemem diye korktu ve;

“Allâhû Ekber ” dedi. İbrahim (a.s) bunu duyunca kesmeyi bırakıp başını kaldırdığında, Cebrail (a.s)’ın kurban getirdiğini anlayınca;

“Lailahe illallahû vâllâhû ekber ” dedi. İsmail (a.s)’da bunu duyunca;

“Allâhû ekber velillahil hamd ” dedi. Ve bu kıyamete kadar böylece sünnet olarak kaldı.

ZİLHİCCENİN ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

Umeyr el-leysi ( r.a ) dan rivayete göre, Allah’ü Teala İsa (a.s ) beş dua hediye etmiş, Cibril ( a.s ) bunları on günlerde getirmiş, ve ;

“ Ey İsa ! Bu beş dua ile duada bulun. Zira Allah-u Te’âlâ nezdinde, bu on günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur.”

BİRİNCİSİ : 

 

 

 

 

Manası: “ Allah-u Te’âlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. Diriltir ve öldürür. Tüm hayırlar O’nun ( kudret ) elindedir ve O’her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

İKİNCİSİ :

 

 

 

 

Manası: “ Ben şahitlik ederim ki; Allâh-u Te’âla’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Tek bir ilâhtır. Her şey O’na muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.”

 

ÜÇÜNCÜSÜ :

 

 

 

 

 

 

Manası: “ Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Te’âlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. Diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek bir diridir. Tüm hayırlar O’nun ( kudret ) elindedir ve O’her şeye hakkıyla gücü yetendir.”

 

DÖRDÜNCÜSÜ :

 

 

 

 

 

Manası: “ Allâh yeter ve kafidir. Allâh, dua edeni işitir. Allâh’dan öte varılacak hiçbir yoktur.”

BEŞİNCİSİ :

 

 

 

 

 

 

 

 

  Manası:  “ Ey Allâh ! Senin buyurduğun gibi olan, bizim dediklerimizdense hayırlı olan tüm hamdler, sana mahsustur.”

“ Ey Allâh ! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, sana aittir.( Ben fani olduğum için ) mirasım da sana mahsustur.”

“ Ey Allâh ! Kabir azabından da, dağınık işlerden de sana sığınırım.”   

“ Ey Allâh ! Rüzgarın geçirmekte olduğu şeylerin hayrını senden isterim.”

  Havariler, İsâ ( a.s )’a ;

“ Bu duaları okuyanın sevabı nedir ? ” diye sorduklarında, İsâ ( a.s ) şöyle buyurdu ;

 

Birincisini yüz kere okuyan, kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiç birine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.

 

İkinciyi yüz kere okuyana, Allâh-u Te’âlâ bir milyon hasene yazar, o kadar da günahlarını siler ve onun cennette onbin derecesi yükseltilir.

 

Üçüncüyü yüz kere okuyana gelince; gökten yetmişbin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

 

Dördüncüyü yüz kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp, Rahman Te’âlâ’nın huzuruna koyar. Rahman Te’âlâ, o anda, onu okuyana nazar buyurur. Allâh-u Te’âlâ’nın, kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse, asla bedbaht olmaz.

 

Beşincisi ise, bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana izin verilmemiştir.    ( Abdülkadir-i Geylâni,el-ğunye: 2/892-894 )  

 

 

Ebu’n Nadr Hâşim İbni Kasım ( r.a ) rivayetine göre ;

“ Bu on günlerde bu duaları okuyan bir zat, mânâ âleminde, evinde üst üste konmuş, nurdan beş tabak görmüştür.” ( Ebu’l- Leys es- Semerkandi, Tenbihü’l-ğafilin. Sh: 270-271 )

 

 

Zilhicce ayının birinden onuna (yani kurban bayramı’nın ilk gününe) kadar, her gün sabah namazlarından sonra ; 

 

10 Salevat-ı şerife: 
“Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed” 

 

10 İstiğfar: 
“Estağfirullahe’l-azîym el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâhüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbu ileyk ve nes’elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete verrahmete ve’l-hidâyete lenâ innehu hüve’t-tevvabü’r-rahıym.” 

 

 10 Tevhid:

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü. Lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyun lâ yemûtu biyedihi’l-hayru ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunur.

 

Bayram müddetince de mümkün oldukça şu tevhide devam etmelidir ;

 

“ La ilahe illallâhü. Vahdehû lâ şerikelehü. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü. Yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemütü biyedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir ”

 

Ebu'd-Derda (r.a) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor :

 

"Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir.

 

 Çünkü Resulullah (s.a.v): 
"Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun" buyurdu.

 

“Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olunur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır, Mizan’da sevabı ağır gelir ve Cennette yüksek derecelere kavuşur.” [Şir’a]

”Bu on gün içinde, bir hasta ziyaret eden, Hak teâlânın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde Ehl-i sünnete uygun bir kitap okumak çok sevaptır. Din ilmini, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek kadın erkek herkese farzdır. Çocuklara öğretmek, birinci görevdir.”

 

”Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” [Taberani] 

 

Tesbih: Sübhanallah, 
Tahmid: Elhamdülillah, 
Tehlil: Lâ ilâhe illallah, 
Tekbir: Allahü ekber, demektir.

Allah-u Teâl'nın bereketli kıldığı, Kur'ân-ı Kerim'de üzerine yemin edilen, Zilhicce'nin ilk on gecesinde yapılan amellere 700 misli sevap verileceğini Peygamber Efendimiz (sav) müjdeliyor.

Bugünler bizlere tevbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme firsatının verildigi günlerdir. Biz de Peygamber Efendimize tabi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allahu Teâlâ-yı zikretmeliyiz.

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu günlerin önemini şöyle ifade ediyor: 
"Zilhiccenin 1’inden 10’una kadar “leyali-i aşere” yani 10 mübarek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için istiğfar, salevat-ı şerife, diğer dualar ve tesbih namazına devamda hayır vardır. Hacca gidemeyen mü’minlerin bu günlerde oruç tutmaları çok büyük fazilettir. O bakımdan kurban bayramından evvel dokuz gün oruc tutmalı, 10.günü kurban kesilinceye kadar bir sey yememelidir. Hiç olmazsa 8. gün ile beraber 9. günü (arefe günü) oruçlu olmak lazımdır. 

 

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: 
Bir gün Musa Peygamber (a.s), "Ey Rabbim!..."der."Bunca dua ettim hiçbirini kabul etmedin.Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?" Bu soruya Yüce Allah (c.c) şöyle cevap verir: "Ey Musa ! Zilhicce ayının ilk 10 günü, La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim." 
Bu defa Hz Musa "Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulların zaten söylüyor" der. Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir. "Ey Musa !.. Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde bir defa, LA İLAHE İLLALLAH diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine, 7 kat gök ile 7 kat yer de diğer kefesine konulsa şüphesiz ki birinci kefe ağır basar."

ZİLHİCCE AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

 

1. Tevriye, Arefe ve Kurban bayramı günü, kıyamet günü düşmanları razı etmek niyeti ile dört rekât kul hakkı namazı kılınır. Bu namaz öğle ile ikindi arasında kılınır.

 

1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi

2. Rekâtta: 1 Fatiha,  3 Kâfirun,  11 İhlas suresi

3. Rekâtta: 1 Fatiha,  1 Tekâsür,  11 İhlas suresi

4. Rekâtta: 1 Fatiha,  3 Ayetel Kürsi,  25 İhlas suresi, okunur.

 

Her kim bu namazı kılarsa Allâh’ü Teâlâ o kimseyi kabrin bütün korkunç hallerinden kurtarıp, kıyamette de hasımlarını kendisinden razı eder.

                

Bu namaz şu altı günde kılınır ;

1. Aşure günü                     3. Arefe günü                          5. Şaban ayının 15. günü                                      

2. Tevriye günü                  4. Kurban Bayramı günü         6. Ramazan ayının son Cuma günü

 

2. Arefe gecesi, 100 rekât namaz kılınır. Her rekâtta ;

    1 Fatiha, 3 İhlas suresi okunur.

 

3. Arefe günü, 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta ;

Besmele ile birlikte, sonunda AMİN  denilerek, 3 Fatiha, 3 Kafirun, 100 İhlas suresi okunur.

 

4.  Kurban Bayramı gecesinde 12 rekât namaz kılınır. Her rekâtta ;

    1 Fatiha, 1 Ayetel Kürsi, 5 İhlas suresi okunur.

 

“ Her kim bu namazı kılarsa, yılanın kabuğundan soyunup çıktığı gibi, o kimsede günahlardan soyunup çıkar. Kendisine ayrıca 80 yıllık ibadet sevabı yazılır. Kendisi için Firdevs cennetinde on bin parça şehir inşa edilir. O gece Kâbe’de hacca varanlar ve ümre eyleyenlerin sevabı kadar kendisine sevap verilir. Kabir azabı da görmez. Öldüğü zaman kabrine her gün on bin melek gelip selam verip kendisine yoldaş olur. Kabrinden cennete iki kapı açılır. Birisi sağ yanından, biriside sol yanından. Kıyamette Hazret’i Yusuf’un ( a.s )    güzelliği gibi güzelliği olur. Cennete hesapsız ve azapsız olarak girer.”

 

5.   Hac ayı olan Zilhicce ayında hacca gitmemiş ve memleketinde olan bir Müslüman, Arefe günü öğle vakti ile ikindi vakti arasında, kendisini arafat’daymış gibi bir düşünce ve niyetle Allâh rızası için 2 rekât nafile namaz kılar.

 

Bu namazı her rekatta 1Fatiha okuyup amin diyerek, 3 Kâfirun suresi, 10 İhlas suresi okuyarak kılar.

 

Namaza başlarken şu düşünce ve duygu ile başlar ;

“ Allâh’ım bu gün mübarek Arefe günü, şu saat ve dakikalarda sana inanmış, sana gönül vermiş, yüzlerce, binlerce, Müslüman kardeşlerim Arafat dağında vakfeye durmuş

“ Lebbeyk Allahümme lebbeyk ” dualarıyla sana dua ve niyazda bulunuyorlar. Ben aciz, fakir kulun o mübarek yerlerde bulunamadım. Allâh’ım benim ruhumu da şu anda o mübarek yerde bulunan kullarının arasında bulundur, benim dua ve niyazlarımıda onlarınkine idhal eyle. Ben aciz ve muhtaç kulunun dua ve niyazlarımı da onların dua ve niyazlarıyla kabul buyurup beni de affettiğin kullarının içine dahil eyle Ya Rabbi !

Allâh’ım senin rıza-i şerifin için niyet ettim iki rekat nafile namazı kılmaya ” diye niyet ederek “ Allâhu Ekber ” diye tekbir alıp namaza durulur.   

Selam verip namazını bitirdikten sonra ;

 

70 kere, istiğfar getirilir.

 

11 kere veya 70 kere ve yahut 100 kere şu tevhid okunur ;

 

 

 

 

“La ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike lehü. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümîtü.

 Ve hüve hayyün lâ yemütü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

 

 

3 kere veya 11 kere ve yahut 70 kere şu tekbir okunur ;

 

 

 

 

“Allâhü ekber Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhil hamd.”

 

100 kere şu arefe günü duası okunur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sübhânellezi fissemâi arşühû.Sübhânellezi fil’erdı sültanühû.Sübhânellezi fil’erdı hukmühû.Sübhânellezi filcenneti rahmetühû.Sübhânellezi filkabri kazâühû.Sübhânellezi filkıyâmeti adlühû.Sübhânellezi filbahri sebîlühû.Sübhanellezi rafea’ssemâe.Sübhânellezi beseta’l-erda.Sübhanellezi lâ melcee velâ mencee minhü illâ ileyh.”

Not ; Bu dua ayrıca Arefe gecesi bin defa okunur.

 

Hazret-i peygamber (Aleyhissalâtü vesselâm) : ­­

“ Her kim Arefe gecesi şu on kelimeyi okursa, Cenâb-ı Hak o kimsenin her ne muradı varsa verir.” buyurdu.

 

Arefe duasından sonraHızır ( a.s ) ile İlyas ( a.s ) ın şu duası yüz kere okunur.

Hızır (Aleyhisselam) ile İlyas (Aleyhisselam) Arefe günü öğle ile ikindi arası Arafat dağında buluşmuşlardı. O buluşmalarında şu dayı 100 kere okumuşlardır ;

 

          

 

 

 

 

 

 

“Bismillâhi mâşâallâhü lâ yasrifü’ssûe illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ yesûku’l-hayre illallâh. Bismillâhi mâşâallâhü lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”

 

Bundan sonra dua yapılır.

 

   ZİLHİCCE AYININ SON GECESİ VE SON GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

 

*   Zilhicce ayının son gecesinde akşam ile yatsı vakti arasında 10 rekât namaz kılınır. İki rekatta selam verilir. Bütün rekatlarda ;

7 Fatiha,  7Ayetel Kürsi,  7 İhlas suresi okunur.

 

Namaz bittikten sonra ;

 

11 defa şu tevhid okunur ;

“ La ilâhe illâllâhû. Vahdehû lâ şerikelehû. Lehül mülkü ve lehülhamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü bi yedihil-hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadir.”

 

11 defa şu istiğfar okunur ;

“Estağfirullahel’azıymel’kerimellezi lâ ilâhe illâhû. El’hayyelkayyume ve etubu ileyh. Ve es’elühüttevbete velmağfirete vel hidâyete lenâ innehü hüvettevvâbûrrahıym.

 

11 defa şu selevat okunur ;

“Alahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed ”

 

Namazdan sonra şöyle dua etmelidir ;

“Allâh’ım geçen bu seneyi hakkımda şikayetçi eyleme, onu benden memnun olarak ayır !                                                                                               

Onda bilerek veya bilmeyerek işlediğim hata ve kusurlarımı affet, günahlarımı bağışla. Kusurlarımı iyiliğe çevir ve benim ismimi iyi kullarının isimlerinin yüce makamında yaz. Gireceğim yeni seneyi hakkımda hayırlı ve bereketli kılmanı diliyorum.” Diye dua etmelidir.

*       Zilhicce ayının son gününde öğlenden önce 4 rekât namaz kılınır.

 Her rekâtta : 7 Tane Fatiha süresi, 10 İhlas suresi, 10 Kevser suresi okunur.

 Selam verdikten sonra şu dua oknur ;

 

 

 

 

 

“ La ilahe illâllâhü. Vahdehü lâ şerikelehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü. Biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir ”

Sonra  360  kere şu istiğfar okunur ;

 

 

 

 

“ Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hu, el hayyul kayyumu ve etubü ileyhi min cemiğiz zunubi ve seyyiati ameli ”

Sonra  12  kere Selevatı Şerife okunur ;

 

 

 

“ Allâhümme sâlli âlâ seyyidina Muhammed ”

Sonra  100 kere ;

 

“ Allâhümmeğfirli ” okunur.

Sonra secdeye varıp  7  kere “ Ya Rab ! ” derse gökten bir melek ona nida eder :

“ Müjdeler olsun ! Allâhü Teâlâ ( c.c ) senin bu sene işlediğin günahlarını affeyledi ” der.

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !