Embed

Münâcâtü’l-Kur’ân (Meali)

Bismillâhirrahmânirrahîm

FATİHA:

1- Ey bin bir esma sahibi, mutlak ve gerçek mabud olan Allah! Ey görünen-görünmeyen, küçük-büyük iç içe bütün âlemleri beraber idare, tedbir ve terbiye eden Rab. (Ayet: 2)

2- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman. Ey hususî rahmet gösteren, sevgili kullarına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm.(Ayet:3)

3- Ey iyi-kötü bütün amellerin mutlak adaletle karşılığını verildiği din ve hesap gününün Malik-i Hakîmi.(Ayet:4)

BAKARA:

1- Ey yeryüzünü bir döşek, göğü de bir kubbe yapan, Gökten su indirip, onunla türlü türlü meyveler çıkaran! (Ayet: 22)

2- Ey yerde bulunan her şeyi bizim için yaratan, sonra irâdesini semâya yönelten, gökleri yedi tabaka olarak tanzim edip, muhkem kılan, her şeyi en iyi şekilde bilen Alîm! (Ayet: 29)

3- Ey Âdem’e bütün isimleri öğreten, sonra onları meleklere arz eden! (Ayet:31)

4- Ey Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Kendisinin olan! (Ayet: 116)

5- Ey bir şeyi murad ettiği zaman, ona sadece “Ol” diyen. O da oluveren! (Ayet: 117)

6- Ey kendisine sığınan tevbekarları ve maddî manevî kirlerden temizlenmeye çalışanları seven. (Ayet:222)

7- Ey mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy.

Ey her şeyi ayakta tutan, kendisinin hiç bir vücuda ve sebebe ihtiyacı olmayan bizatihî var olan, Kendisini ne bir uyuklama, nede uyku tutmayan Kayyum. Ey hâkimiyet ve saltanat kürsüsü gökleri ve yeri kaplayan, gökleri ve yeri muhafaza etmek O’na ağır gelmeyen. Kendisi yücelik sahibi olan Ali, büyüklük sahibi Azîm olan Allah!. (Ayet:255)

ÂL-İ İMRAN:

1-Ey hakkı batıldan ayırt eden Furkan’ı (Kur’ân’ı) hak ile ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak indiren, Tevrat ve İncil’i de bundan önce insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderen! (Ayet:3)

2- Ey ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Kendisinden gizli kalmayan. (Ayet:5)

3- Annelerinizin rahimlerinde size dilediği sureti veren Odur. Ondan başka ilâh yoktur. O kudreti her şeye galip Azîz ve hikmeti her şeye muhit Hakîm’dir. (Ayet:6)

4-Ey mülk ve hâkimiyet sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın, dilediğini aziz dilediğini zelil kılarsın! Her türlü hayır ve iyilik Senin elindedir. Sen her şeye kadirsin! (Ayet:26)

5- Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katarsın! Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın!. (Ayet: 27)

6- Ey Âdem’i, Nuh’u, İbrahim Ailesi ile İmran Ailesini âlemlere seçkin ve üstün kılan! (Ayet: 33)

7- Ey dilediğine mağfiret edip bağışlayan, dilediğine azap verip cezalandıran, çok bağışlayıcı Gafur, has ve lâtif merhamet sahibi olan Rahîm. (Ayet: 12)

8- Ey ihsan edip iyi amel işleyen muhsinleri seven. (Ayet: 134)

9- Ey en iyi ve güzel şekilde mükâfatlandıran ve hazinesinde pek çok sevabı bulunan! (Ayet: 195)

NİSA:

1- Ey zerre kadar zulmetmeyen. Tek, bir iyilik olsa bile kat kat artıran, Kendi katından pek büyük sevaplar, mükâfatlar ihsan eden. (Ayet:40)

2- Ey gökte ve yerde ne varsa Kendisinin olan, mutlak zenginlik sahibi Ganî ve her senaya lâyık, bütün varlıkların hâl ve kâl dilleriyle övülen Hamîd.(Ayet:131)

MÂİDE:

1- Ey dilediği gibi hükmeden! (Ayet:1)

2- Ey Tevrâtı indiren ki içinde hidayet ve nur vardır. Hakka teslim olan nebiler onunla yahudilerle ilgili meselelerde hükmederlerdi! (Ayet:44)

3- Ey iki elide açık olan, dilediği şekilde infak ve ihsan eden! (Ayet:64)

4- Ey göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin hâkimiyet sahibi ve her şeye hakkiyle kadir olan. (Ayet: 120)

EN’AM:

1- Ey gökleri ve yeri yaratan karanlıkları ve nuru var eden! (Ayet:l)

2-Ey gizli, aşikâr her halimizi bilen, yapacağımız ve kazanacağımız her şeyden haberdar olan. (Ayet:3)

3- Ey gece ve gündüzde var olan, sükûnet ve istikrar bulan her şey kendisine ait olan ve Kendisi her sesi ve sadayı işiten Semi’ ve her şeyi en iyi bilen Alîm olan. (Ayet:13)

4- Ey gaybın anahtarları ve hazineleri yanında bulunan, onları Kendisinden başka kimse bilmeyen, karada ve denizde var olanları bilen, haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmeyen. Her şeyi, yer altının karanlıklarındaki taneyi bile bilen! (Ayet:59)

5- Ey en sür’atlı hesaba çeken, hiç bir hesap kendisine ağır gelmeyen Hâsib! (Ayet:62)

6- Ey sözü hak olan. Sura üflendiği gün de mülk ve hâkimiyet sadece kendisinin olan, görüneni de görünmeyeni de bilen, her şeyi hikmetle yapan Hakîm, ve her şeyi en iyi bilen Habir!. (Ayet:73)

7-Ey gecenin karanlığını yarıp sabahı çıkaran, geceyi bir dinlenme zamanı kılan, güneş ve ayı da vakitleri hesaplamak için bir takvim yapan, her şeye galip Azîz, ver her şeyi bilen Alîm! (Ayet: 96)

8- Ey gözlerin göremediği, görmekte aciz kaldığı, ihata edemediği, kendisine erişemediği, gözleri görüp ihata eden her şeyde nazik cemal-i sanatı görünen, gizliliği ve inceliği bilen Lâtît, gizli aşikâr her şeyden haberdar olan. Hâbîr! (Ayet: 103)

9- Ey geniş rahmet sahibi olmasıyla beraber azabını da mücrimler güruhundan hiçbir kuvvetin geri çeviremediği. (Ayet: 147)

A’RAF:

1- Ey gizli ve açık her türlü fuhuş, kötülük ve haksız yere tecâvüzde bulunmayı haram kılan! (Ayet. 33)

2- Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerinde – celaline lâyık- istiva ve istikrarla hükmünü icra eden, yaratmak ve yarattıklarının tedbir ve idaresi yalnız, Kendisine ait, olan şânı yüce, kadri ali âlemlerin Rabbi olan Allah! (Ayet:54)

3- Ey bir tecelli ile dağı parça parça eden.! (Ayet:i43)

ENFÂL:

1- Ey sözleriyle hakkı üstün kılan, kâfirlerin ardını ve kökünü kesip onları helak eden! (Ayet:7)

2- Ey kâfirlerin hilesini boşa çıkarıp, tuzağını bozan! (Ayet: 18)

TEVBE:

1- Ey onların ortak koştukları şeylerden münezzeh olan Sübhân! (Ayet:31)

2- Ey peygamberini (a.s.m) kâfirler yurdundan çıkardığı zaman ona yardım eden! (Ayet:40)

3- Ey kullarının tevbesini, zekât ve sadakalarını kabul eden Tevvâb, çok merhametli olan Rahîm! (Ayet:104)

4- Ey Cennet karşılığında mü’minlerden canlarını ve mallarını satın alan! (Ayet:111)

5-Ey Peygamberin, Muhacir ve Ensârın tevbelerini kabul buyuran! (Ayet:117)

6- Ey Kendisinden başka ilâh olmayan, yüce Arşın Rabbi! (Ayet: 129)

YUNUS:

1- Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince tebdir ve idare eden, izni olmadan hiç kimse kimseye şefaat etmeyen! (Ayet:3)

2- Ey güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan. Yılların sayısını, vakitlerin hesabını insanların bilmesi için, ona bir takım menziller takdir eden! (Ayet:5)

3- Ey kudret ve üstünlük bütünüyle Kendisinin olan, her şeyi hakkıyla işiten Semi’, ve hakkıyla bilen Alîm! (Ayet: 65)

4- Ey hâkimlerin en hayırlısı olan, en güzel hüküm veren! (Ayet:109)

□ HÛD:

1- Ey onların gizlediklerini de, ilan edip, açığa vurduklarını da hakkıyla bilen, gönüllerde saklı herşeyden iyice haberdar Olan Alîm!(Ayet: 5)

2- Ey arşı üzerindeyken, gökleri ve yeri altı günde yaratan! (Ayet: 7)

3- Ey herşeyi hakkıyla koruyan Hafîz! (Ayet: 57)

4-Ey herşeye nihayet derece yakın olan Karîb, ey hikmetiyle dualara, isteklere cevap veren Mücîb! (Ayet:61)

5- Ey Ahâlisi zâlim beldeleri yakalayan. Yakalaması pek acı ve pek şiddetli olan! (Ayet:102)

6- Ey göklerin ve yerin gaybını bilmek ancak kendisine mahsus olan. Bütün işler Ona döndürülen! (Ayet: 123)

YUSUF:

1-Ey dilediği kimseye rahmetini nasip eden, iyilik yaparak, Allah’ı görür gibi iyi kullukta bulunanların mükâfatını da zayi etmeyen!. (Ayet: 56)

2- Ey “kâfirler güruhundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez “diye buyuran! (Ayet:87)

3- Ey dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibi, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, her şeyi hikmetle yapan Hakîm! (Ayet: 100)

4- Ey Mücrimler güruhundan azabı asla geri çevrilmeyen! (Ayet: 110)

RA’D:

1- Ey insanların görmekte olduğu gökleri, direksiz, dayanaksız yükselten, sonra da Arş üzerinde – celaline lâyık- istiva, istikrar, karar kılıp hükmünü icra eden, herşeyi en güzel şekilde tedbir ve idare edip, ayetlerini açıklayan! (Ayet: 2)

2- Ey kudretiyle yeryüzünü yayıp döşeyen ve onda sağlam, sabit dağlar ve nehirler ve çeşit çeşit meyvelerin hepsini yaratan. (Ayet: 3)

3- Ey her dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını, rahimlerin neleri eksiltip neleri artırdığını bilen, herşey katında ölçülü olan! (Ayet: 8)

4- Ey gayb ve şehâdeti, görünmeyen ve görüneni de bilen, çok büyük olan Kebîr, herşeyden yüce olan Müteâl. (Ayet: 9)

5- Ey kullarına şimşeği göstererek korku ve ümit veren, yağmur yüklü ağır bulutları meydana çıkaran! (Ayet: 12)

6- Ey gök gürültüsü hamdederek, Melekler de korkarak, Kendisini takdis, tenzih, teşbih eden! Yıldırımlar göndererek, dilediği kimseyi çarpan! Kâfirler ise Allah hakkında mücâdele edip dururlar. Hâlbuki Allah hileleri en iyi bilen ve cezayı hak edenlere azabı pek şiddetli olandır! (Ayet: 13)

7- Kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur! (Ayet: 28)

8- Ey dilediğini silen, yok eden, dilediğini, kaydeden, sabit kılan. Bütün kitapların aslı Ümmül Kitab katında bulunan! (Ayet: 39)

9- Ey hükmeden, hükmünü kimse bozup iptal edemeyen. Hesap görmesi seri’ olan!. (Ayet:41)

İBRAHİM:

1 – Ey gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan. Dilerse insanları yok edip yerlerine yeni halk getirebilen. Bunu yapmakta kendisine zor gelmeyen! (Ayet:19-20)

2- Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İnsan çok zâlim ve çok nankördür! (Ayet:34)

3- Yâ Rabbi! Beni ve benim zürriyetimden olanları namazda devamlı kıl. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur.(Ayet:40)

4- Ey Rabbimiz! Hesabın görüldüğü günde beni, anne ve babamı ve bütün mü’minleri mağfiretinle bağışla. (Ayet: 41)

HİCR:

1- Ey gökte burçlar yaratan ve seyredenler için onları süsleyen! (Ayet: 16)

2-Ey Muhammed’e (a.s.m.) tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha’yı ve azametli Kur’ân’ı veren! (Ayet: 87)

NAHL:

1- Ey melekleri kendi emriyle kullarından dilediği kimseye indirip vahy eden! (Ayet: 2)

2- Ey göklerde ve yerde hareket eden her şeyin, kıpırdayan tüm canlı ve meleklerin kibirlenmeden Kendisine secde ettiği! (Ayet:49)

3- Ey adaleti, iyiliği ve kendisini görür gibi ibadet etmeyi, akrabaya ikramda bulunmayı emreden; fuhşiyâtı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklayan. Düşünsünler ibret alsınlar diye insanlara öğüt veren! (Ayet:90)

4- Allah takvâlı olanlar, iyilik yapanlar, kulluğu hakkıyla yerine getirenlerle beraberdir. (Ayet:128)

İSRÂ:

1- Ey Âyetlerinden, delillerinden bir kısmını göstermek için kulu Muhammed’i Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksâya bir gece seyahat ettiren! (Ayet: 1)

2- Ey yedi gökle, yer ve içindekiler Kendisini teşbih eden! (Ayet: 44)

3- Ey nebilerin bir kısmını diğerlerine üstün kılan ve Davud’a Zebur’u veren! (Ayet:55)

4- Ey Âdemoğullarına ikramda bulunup şereflendiren, karada ve denizde onları nakil vasıtalarıyla taşıyan, hoş ve temiz nimetlerle rızıklandıran ve yarattığı varlıkların çoğuna üstün kılan! (Ayet:70)

5- Ey Muhammed’i (a.s.m.) kıyamet günü makam-ı Mahmud’a eriştirecek olan! (Ayet:79)

6- Ey Kur’an’dan mü’minler için şifâ ve rahmet olan şeyleri indiren. Zâlimler için ise hüsrandan başka bir şey arttırmayan! (Ayet:82)

7- Ey evlât edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, âczden münezzeh olup yardıma muhtaç olmayan, büyüklük ve yüceliği biz kulları tarafından ilan edilmesi lazım gelen! (Ayet:111)

KEHF:

1- Ey kuluna kitabı indiren, içine hiçbir eğrilik ve tutarsızlık koymayan, dosdoğru kılan! (Ayet:1)

2- Ey hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmeyen! (Ayet:26)

3- Ey Zülkarneyn’e ihsan eden, muhtaç olduğu herşeye ulaşacak bir sebep veren. (Ayet:84)

MERYEM:

1- Ey Hz. Meryem’e beşer suretinde görünen, bir ruhanî gönderen. (Ayet: 17)

2- Ey Musa’ya (a.s.) Tûr’un sağ tarafından nida eden ve hususî muhatab kılmak için onu iyice yakınlaştıran! (Ayet:52)

3- Ey İdris’i (a.s.) üstün ve yüce bir makam ve mekâna yücelten! (Ayet:57)

TÂHÂ:

1- Ey yeri ve yüce gökleri yaratan, Arşına kurulup, kâinata hükümrân olan! (Ayet:4-5)

2- Ey göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunan ne varsa hepsi kendisinin olan! (Ayet:6)

3- Ey gizliyi de gizliden daha gizliyi de bilen! (Ayet:7)

4- Ey mahşer günü rahmeti geniş ve bol olan Rahmaniyetinin azameti önünde seslerin kısılıp kaldığı, fısıltıdan başka bir ses duyulmadığı! (Ayet: 108)

ENBİYÂ:

1- Ey gökte olsun yerde olsun her sözü bilen ve duyan, Semi’ ve Alîm olan! (Ayet:4)

2- Ey göklerde ve yerde ne varsa Kendisinin olan ve huzurundakiler Kendisine çekinmeden, kibirlenmeden, bıkmadan gece ve gündüz ibadet ve teşbih eden! (Ayet:19-20)

3- Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan, onların herbirini bir yörüngede yüzdüren! (Ayet:33)

4- Ey kıyamet günü adalet terazilerini kuran, hiç bir kimseyi en küçük bir haksızlığa uğratmayan! (Ayet:47)

HAC:

1- Ey İbrahim’e Beytullahın yerini gösteren ve “Bana hiçbir şeyi ortak koşma, Beytimi de tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temiz tut”. (Ayet: 26)

2- Ey İbrahim’e “İnsanları hacca davet et. İster yaya olarak ister uzak yollardan yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” buyuran. (Ayet: 27)

3-Ey gökten su indirip, yeryüzünü yemyeşil kılan, çok ihsan sahibi Latif, her şeyden haberdar olan Habîr! (Ayet:63)

4- Ey en güzel Mevla ve en iyi yardımcı! (Ayet:78)

MÜ’MİNÛN:

1- Ey hayat veren, ölüm veren, geceyi ve gündüzü değiştiren, akıl sahiplerini düşünceye davet eden! (Ayet:80)

2- Mülkün sahibi Hak olan Allah her şeyden üstün ve yücedir, Ondan başka ilâh yoktur, bütün kâinata ihata eden bereket kaynağı Arş’ın sahibi ve Rabbidir!. (Ayet:116)

3- Ey Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sensin merhamet edenlerin en hayırlısı! (Ayet:118)

NÛR:

1- Ey her canlıyı sudan yaratan! Onlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki, kimide dört ayaküstünde yürür. (Ayet:45)

2- Ey her şeyi en iyi bilen Alîm olan Allah! (Ayet:64)

FÛRKAN:

1- Ey âlemleri uyarsın diye has kulu Muhammede (a.s.m.) hakkı batıldan ayıran Furkan’ı indiren! (Ayet:1)

2- Ey rüzgârı rahmetinin müjdecisi olarak gönderip, gökten tertemiz bir su indiren! (Ayet: 48)

3- Ey insanı sudan yaratıp kadın ve erkekten nesiller ve akrabalıklar vücuda getiren! (Ayet: 54)

4- Ey tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü ardarda getiren! (Ayet: 62)

ŞUARÂ:

1- Ey yeryüzünde güzel ve faydalı çiftlerden nice bitkiler yetiştiren! (Ayet:7)

2- Ey celali ile sihirbazları secdeye kapandıran, onlara “Âlemlerin Rabbi olan Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik” dedirten! (Ayet: 46-48)

3- Ey kıyamet günü Cenneti takva sahiplerine yaklaştıran, Cehennemi de azgınlar için ortaya çıkaran! (Ayet: 90-91)

4- Ey herşeye galip Azîz, şefkat ve merhamet sahibi Rahim ve Rûhu’l-emin olan Cebrail’in Rabbi! (Ayet:191-193)

NEML:

1- Ey göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri meydana çıkaran ve insanların gizlediğini de açığa vurduklarını da bilen! (Ayet: 25)

2- Ey yeri oturmaya uygun ve elverişli kılan, içinde yer yer nehirler akıtıp yüksek ve sağlam dağlar yaratan ve iki deniz arasına engel koyan! (Ayet:61)

3- Ey darda kalıp, çaresizliğe düşmüş, kendisine duâ eden, yalvaran kimseye, cevap veren, imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve karanın ve denizin karanlıklarında yol gösteren Zat! (Ayet: 62-63)

4- Ey herşeyi yerli yerinde sanatlı, muhkem ve mükemmel yapan, kulların yaptıklarından haberdar olan! (Ayet: 88)

KASAS:

1- Ey yeryüzünde zayıf düşürülen kimselere lütuf ve ihsanda bulunan, onları örnek insanlar yapan, zalimlerin elinde bulunan mülke ve yeryüzündeki nimetlere vâris kılan! (Ayet:5)

2- Ey va’dine inananlardan olması için Musa’nın annesinin kalbine sabır metanet veren! (Ayet: 10)

3- Ey başta da sonda da, dünyada da ahirette de bütün hamdler, senalar, Medihler minnetler, hüküm ve hükümranlık yalnız Kendisine mahsus olan, bizim de huzuruna varacağımız tek ve bir olan Allah! (Ayet:70)

ANKEBUT:

1- Ey bütün varlık âleminin içinde ve bütün canlıların, bilhassa insanların kalbinde var olan herşeyi bilen! (Ayet: 10)

2- Ey Nuh’u ve gemide bulunanları kurtarıp, âlemlere ibret yapan! (Ayet: 15)

3- Ey iyilik edip, iyi davranıp, kulluğun hakkını verenlerle beraber olan! (Ayet:69)

RUM:

1- Ey önce de sonra da hüküm ve karar Kendisine has olan! Günü geldiğinde de müminleri, vereceği zaferle sevindiren, dilediğine yardım eden herşeye galip Azîz, çok merhamet sahibi Rahîm! (Ayet: 4-5)

2- Ey mahlûkatı ilkin yoktan yaratan, ölümünden sonra tekrar diriltecek olan ve bunu yapmak kudretine gayet kolay gelen ve göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar Kendisinin olan, kudreti herşeye galip gelen Azîz, ve hikmeti her şeyi içine alan Hakîm!. (Ayet:27)

LOKMAN:

1- Ey içimizi ve dışımızı, görünen ve görünmeyen nimetleriyle donatan, bize bol bol nimetler veren! (Ayet:20)

2- Ey kâfirlere kısa bir süre imkân verip nimetlendiren, sonra da şiddetli bir azaba mahkûm eden! (Ayet: 24)

3- Ey Kıyâmet’in ne zaman kopacağını ancak kendisi bilen, yağmuru indiren, rahimlerde var olan maddî ve manevî herşey ilmi dairesinde olan! (Ayet:34)

SECDE:

1- Ey gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret sahibi Azîz, sonsuz rahmet sahibi Rahîm! (Ayet:6)

2- Ey yarattığı herşeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilk önce çamurdan yaratan, sonra neslini basit ve hakir bir suyun özünden, meniden meydana getiren! (Ayet:7-8)

AHZAB:

1- Ey hakkı söyleyen, doğru yolu gösteren! (Ayet: 4)

2- Ey kâfirleri, hiç bir hayra eremeden, kinleriyle geri çeviren! (Ayet: 25)

3- Ey Muhammedi (a.s.m.) bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderen! (Ayet: 45)

4- Ey kâfirlere lanet eden, onlara alevli, şiddetli ateş hazırlayan!. (Ayet: 64)

SEBE’:

1- Ey âhirette bütün hamdler, senalar, şükür ve minnetler ancak Kendisine mahsus olan! (Ayet:1)

2- Ey dilediği kimsenin rızkını genişleten, dilediğinin rızkını kısan! (Ayet: 36, 39)

FÂTIR:

1- Ey dilediğini yaratan, mahlûkatı meşietiyle artıran, istediğine, istediği kadar fazla hususiyetler veren! (Ayet:1)

2- Ey ne göklerde ve ne de yerde Kendisini âciz bırakacak, bir şey olmayan, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, herşeye gücü yeten Kadîr! (Ayet: 44)

YASİN:

1- Ey yerin bitirdiği her şeyi ve biz kullarını ve daha nice bilmediklerimizi çift yaratan! (Ayet: 36)

2- Ey ay için de birtakım, menziller takdir eden, onu kurumuş hurma salkımının dalına benzer ince yay halini alıncaya kadar döndüren! (Ayet:39)

3- Ey çürümüş kemikleri diriltecek olan! (Ayet:78)

SÂFFÂT:

1- Ey yıldızları dünya semâsına süs yapan, göğü yıldızlarla yaldızlayıp, âsî her türlü şeytandan koruyan! (Ayet:6-7)

2-Ey Mûsâ ve Harun’a ihsanda bulunan! (Ayet:114)

3-Onları ve kavimlerini büyük bir felâket ve sıkıntıdan kurtaran! (Ayet: 114)

4-Ey peygamber kullarına söz verip hayırlı vaadlerde bulunan! (Ayet: 171)

SAD:

1- Ey Davud’un (a.s.) hizmetine, sabah-akşam kendisiyle birlikte teşbih etmek için dağları râm ettiren! (Ayet: 18)

2- Ey Davud’a (a.s.) ilim, hikmet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti veren! (Ayet:20)

3- Ey Süleyman’ın (a.s.) emrine rüzgârı musahhar kılıp, istediği tarafa doğru onun emriyle tatlı tatlı estiren! (Ayet: 36)

ZÜMER:

1-Ey bütün günahları mağfiret eden Gafur ve Rahîm olan! (Ayet: 53)

2- Ey kıyamet günü dünya bütünüyle kudret pençesinde bulunan, göklerde sağ elinde dürülen, bütün noksanlardan münezzeh ve müşriklerin uydurdukları şirklerden yüce Olan! (Ayet: 67)

MÜ’MİN:

1-Ey günahları bağışlayan, tevbeleri kabul buyuran, cezalandırması pek şiddetli ve ihsanı çok geniş olan, Kendisinden başka ilâh olmayan, dönüş yalnız Kendisine olan! (Ayet: 3)

2- Ey gözlerin hâin bakışını, gönüllerin gizlediklerini bilen! (Ayet: 19)

FUSSİLET:

1-Ey hikmetiyle yedi göğü iki günde yaratan, her göğe emirlerini ve ona âit vazifeleri bildiren! (Ayet: 12)

2- Ey hem mağfiret hem de pek acı azap sahibi olan! (Ayet: 43)

3- Ey isim ve sıfatlarıyla herşeyi ihata eden! (Ayet: 54)

ŞÛRA:

1-Ey insanlar ümit kestikten sonra imdat olan yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan en iyi sahip ve dost olan Velî ve bütün medih ve senaya layık Hamîd! (Ayet: 28)

2- Ey dilediğini yaratan, dilediğine kız, dilediğine de erkek evlat bahşeden! (Ayet: 49)

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !